AZ INGATLANIRODA ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJAAz oldal üzemeltetője adatkezelőként:  Profi Ingatlanközvetítő Kft.  

Profi Ingatlanközvetítő Kft.  a Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetségének (MIOSZ) a tagja.Az üzemeltető adatai:

Név: Profi Ingatlanközvetítő Kft.  (Profi Ingatlanközvetítő Kft. )

Székhely: Margit u. 7.

Tel: +36-30-919-5555

Web: www.profiingatlanok.hu

Facebook:

Adatvédelmi kapcsolattartó neve: Batta Tamásné

Adatvédelmi kapcsolattartó e-mail címe: profi@profiingatlanok.huI. BEVEZETÉS:


Profi Ingatlanközvetítő Kft.mint adatkezelő (Adatkezelő) az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és amelyet betart. Az adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az alábbi jogszabályi kötelezettségeket:Tájékoztatóban használt kifejezéseket a Rendelet értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni. Amennyiben kérdése lenne, vagy bármely fogalom nem lenne egyértelmű, kérjük forduljon az adatvédelmi kapcsolattartónkhoz.


Alapvető fogalmak a személyes adatok kezelésével kapcsolatban:

személyes adat:azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; amelyből azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,különösen valamely azonosító, például név, szám,helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

adatkezelés:a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás,tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján,összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés,illetve megsemmisítés.

adatkezelő:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

adatfeldolgozó”:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

adatvédelmi incidens”a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.II. JOGALAPOK Profi Ingatlanközvetítő Kft.   ADATKEZELÉSE SORÁN:


A személyes adatok Profi Ingatlanközvetítő Kft.  általi felvétele és kezelése rendszerint az alábbi jogalapokon nyugszik:


Bizonyos személyes adatokat az Adatkezelő azért gyűjt és kezel, mert törvényi előírás elrendeli (Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pont). Ilyen törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmtv.), amely előírja az Adatkezelő számára, hogy az ügyfélnek minősülő személyek ügyfél-átvilágítását elvégezze, és meghatározott személyes adataikat rögzítse és ezen adatokat, valamint a kapcsolódó dokumentumokat megőrizze. 

Szintén ilyen törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, az Adatkezelőtől megrendelt reklámmegjelenés körében.

Személyes adatok kezelése alapulhat továbbá az adózásra ill. a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó törvényeken, mint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatainak kezelése alapul a Pmtv. vagy más törvény rendelkezésén.


Egyes személyes adatokat az Adatkezelő azért kezel, mert az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges vagy mert az ilyen szerződés megkötéséhez vezető folyamat során szükséges ( Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pont). Az Adatkezelő ezen a jogalapon kezeli az Ön azon adatait, amelyek az ingatlanközvetítésre vonatkozó szerződés teljesítéséhez ill. megkötéséhez szükségesek. Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatait kezeli az Adatkezelő szerződés teljesítése érdekében. Ezen adatokat a szerződéskötéshez és a szerződésteljesítéséhez meg kell adnia, illetve a szerződés teljesítése során szükségszerűen jutnak az adatkezelő tudomására (az érintett ingatlan adatai). Amennyiben az adatokat Ön nem adja meg az Adatkezelőnek, akkor a szerződés nem jön létre, vagy a szerződés teljesítése megnehezül, ellehetetlenül.

Az Adatkezelő honlapján közzétett álláshirdetésre történő jelentkezés során megadott adatok kezelése az Önnel kötendő, foglalkoztatásra irányuló szerződés megkötéséhez vezető folyamat (álláspályázatok elbírálása, szerződéskötés) során szükséges.  Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatainak kezelése szükséges szerződés teljesítéséhez, vagy a szerződéskötéshez vezetőfolyamat során. 


Vannak olyan személyes adatok, amelyeket az Adatkezelő az Ön hozzájárulása alapján (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont ) kezel. Egyes személyes adatainak kezeléséhez az Adatkezelővel kötött megbízási szerződés aláírásával vagy vételi/eladási ajánlat Adatkezelőn keresztül megtételével vagy az ajánlatnak az Adatkezelővel való közlésével járul hozzá. Ön hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez azzal is, ha az Adatkezelővel való személyes, telefonos, elektronikus vagy egyéb úton felveszi a kapcsolatot eladó/kiadó ingatlannal kapcsolatos tájékoztatáskérése céljából, vagy ezen utak valamelyikén eladási vagy vételi ajánlatot tesz, és ebből a célból személyes adatait megadja. Személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulás történhet az Adatkezelő honlapján elérhető szolgáltatás igénybevételével (hírlevél feliratkozás ill. segítőszolgáltatások). Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatainak kezelése alapul önkéntes hozzájárulásán.

A fentieken túl, a felvett személyes adatokat az Profi Ingatlanközvetítő Kft.  adott esetben  akkor is kezelheti, ha az adatok kezelése saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont) , de ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.III. ADATKEZELÉSEK, JOGALAPJUK, CÉLJAIK, IDŐTARTAMUK

A személyes adatok köréről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az  adatkezelés időtartamáról az alábbi táblázatból kap részletes tájékoztatást.

 

Érintett

Kezelt adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Ingatlan tulajdonos (eladó/bérbeadó) Családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság,születési hely és idő,anyja születési neve,lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma A Pmtv. szerinti ügyfél-átvilágítás elvégzése Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pont
Pmtv. 7-9. §
Az adatrögzítéstől számított 8 évig
Ingatlan tulajdonos (eladó/bérbeadó) Családi és utónév, születési családi és utónév, lakcím,telefonszám, e-mail cím
Az ingatlan következő adatai: eladó/bérbeadó ingatlan címe és helyrajzi száma, ingatlan jellege (pl. családi ház, társasház, telek), eladási ár/bérleti díj, építés éve, fekvés (belterület, külterület), építési állapot (pl. új, újszerű, felújított, használt, felújítandó, bontandó), telek területe és belső terület (hasznos alapterület), építési mód, komfortfokozat, fűtési mód, szobaszám, ingatlan külső/belső állapota, ingatlanról készült fényképfelvételek, alaprajz.
Szükséghez képest az
az ingatlan egyéb tulajdonságai és műszaki adatai.
Ingatlanközvetítésre, ill. értékbecslésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó/bérbeadó és a vevő/bérlő közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi/bérleti szerződés megkötésének elősegítése. Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pont Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig, vagy ha ez hosszabb, akkor a megbízás teljesítésétől/megszűnésétől számított 5 évig.
Ingatlan tulajdonos (eladó/bérbeadó) Családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság,
születési hely és idő,
anyja születési neve,
lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma, adóazonosító jel, személyi azonosító jel, bankszámla szám, telefonszám, e-mail cím, ingatlan helyrajzi száma, vételár
Az eladó/bérbeadó és a vevő/bérlő közötti adásvételi/bérleti szerződés megkötésének elősegítése a szerződéskötéshez szükséges adatok okiratszerkesztő ügyvéd részére való továbbításával. Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás) Az adatkezelési cél megvalósulásáig, de legfeljebb az adatrögzítéstől számított 5 évig.
Ingatlan tulajdonos (eladó/bérbeadó) Az ingatlan következő adatai: eladó/bérbeadó ingatlan címe (házszám nélkül)  és helyrajzi száma, ingatlan jellege (pl. családi ház, társasház, telek), vételár/bérleti díj, eladás/bérbeadás időpontja, építés éve, fekvés (belterület, külterület), építési állapot (pl. új, újszerű, felújított, használt, felújítandó, bontandó), telek területe és belső terület (hasznos alapterület), építési mód, komfortfokozat, fűtési mód,szobaszám, ingatlan külső/belső állapota, ingatlanról készült fényképfelvételek, alaprajz. Szükséghez képest az ingatlan egyéb tulajdonságai és műszaki adatai. Az ingatlan adatainak statisztikai és értékesítési adatbázis képzés és értékbecslés céljára való felhasználása, kivéve: ügyfél neve, házszám. Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás) Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az adatrögzítéstől számított 10 évig.
Ajánlattevő
Vevő/bérlő
Családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma A Pmtv. szerinti ügyfél-átvilágítás elvégzése Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pont Pmtv. 7-9. § Az adatrögzítéstől számított 8 évig
Ajánlattevő
Vevő/bérlő
Családi és utónév, lakcím, telefonszám, e-mail cím Ingatlanközvetítésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó/bérbeadó és a vevő/bérlő közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi szerződés megkötésének elősegítése Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás) Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig
Ajánlattevő
Vevő/bérlő
Családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma adóazonosító jel, személyi azonosító jel, telefonszám, e-mail cím Az eladó/bérbeadó és a vevő/bérlő közötti adásvételi/bérleti szerződés megkötésének elősegítése a szerződéskötéshez szükséges adatok okiratszerkesztő ügyvéd részére való továbbításával. Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás) Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig
Megtekintő Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím Ingatlanközvetítésre szóló megbízás teljesítése (az ingatlan bemutatás megtörténtének rögzítse, a megtekintett ingatlannal kapcsolatban tájékoztatás, az eladó/bérbeadó és a vevő/bérlő közötti kapcsolat létrehozása) Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás) Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig
Egyéb érdeklődő, vevőjelölt Név; telefonszám; e-mail cím; keresett ingatlannal kapcsolatos információk: ingatlan vételára/bérleti díja, ingatlan elhelyezkedése, jellege, fekvése, hasznos alapterülete, építési módja, komfortfokozata, fűtési módja, szobaszáma, ill. építési telek területe Tájékoztatás, érdeklődő megkeresésére való válaszadás, az érdeklődőnek megfelelő ingatlan keresése, az eladó/bérbeadó és a vevő/bérlő közötti kapcsolat létrehozása. Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás) Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig, kivéve ha a határidő letelte előtt Ön másként rendelkezik (például kéri, hogy az adatkezelő az ingatlan keresést folytassa)
Hirdető Név, lakcím/székhely, adószám (ha van) Hirdetési szolgáltatás nyújtása az Adatkezelő honlapján. Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pont Grtv. 5. § A hirdetés közzétételétől számított 5 évig
Hirdető Név, e-mail cím, telefonszám
Az ingatlan adatai: ingatlan fekvése (település, kerület, közterület neve, emelet), ingatlan jellege, építés éve, tájolás, kilátás, építési állapot, alapterület, telekterület, belmagasság, építési mód, komfortfokozat, fűtési mód, szobaszám, parkolási lehetőség, irányár/bérleti díj, fényképfelvételek, hirdetés szövege.
Hirdetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó megrendelés teljesítése az Adatkezelő honlapján. Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pont Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig
Hirdető Az ingatlan adatai: ingatlan fekvése (település, kerület, közterület neve, emelet),  ingatlan jellege, építés éve, tájolás, kilátás, építési állapot, alapterület, telekterület, belmagasság, építési mód, komfortfokozat, fűtési mód, szobaszám, parkolási lehetőség, irányár, fényképfelvételek Az ingatlan és a hirdetés adatait statisztikai és értékesítési adatbázis képzése és értékbecslés céljára használni. Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás) Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az adatrögzítéstől számított 10 évig.
Hírlevél feliratkozó Név, e-mail cím Hírlevél szolgáltatás nyújtása Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont
(önkéntes hozzájárulás)
Hírlevél szolgáltatásról való leiratkozásig (érintett által kért törlésig), vagy a hírlevél szolgáltatás megszűnéséig
eDM levél feliratkozó Név, e-mail cím Marketing célú tájékoztató levél küldése. Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont
(önkéntes hozzájárulás)
eDM levelekről való leiratkozásig (érintett által kért törlésig), vagy az eDM szolgáltatás megszűnéséig
Segítő szolgáltatás igénybe vevője A szolgáltatás jellegétől függően: az ingatlan típusa, a vagyonszerzés módja, az ingatlan forgalmi értéke,
az eladás és a vásárlás éve, eladási és vásárlási ár, megszerzés költségei, értékesítés költségei, értéknövelő beruházások értéke, név, havi nettó jövedelem, igényelt hitel összege, ingatlan vételára, e-mail cím, telefonszám
A honlapon nyújtott segítő szolgáltatások nyújtása, szükség esetén e-mailes vagy telefonos kapcsolatfelvétel, tájékoztatás. Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás) A szolgáltatás teljesítéséhez szükséges ideig.
Hitelügyintézéshez kapcsolódó szolgáltatás esetén: szolgáltatás teljesítéséig, de legfeljebb 5 évig, kivéve, ha a határidő letelte előtt Ön másként rendelkezik
Álláshirdetésre jelentkező A jelentkezésben megadandó: név, e-mail cím, telefonszám.
A jelentkező által esetlegesen megadott: lakcím, születési hely, idő, anyja neve, iskolai végzettség, nyelvismeret, előző munkahely(ek).
Álláshely betöltése, amelynek keretében:
álláspályázatok értékelése, elbírálása, személyes állásinterjú egyeztetése, kiválasztott jelölttel szerződéskötés
Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pont (önkéntes hozzájárulás) A jelentkezők adatait az Adatkezelő az álláshely betöltéséig kezeli
Energetikai tanúsítvány Az ingatlan adatai: ingatlan fekvése (település, kerület, közterület neve, emelet, ajtó)
Eladó családi és utónév, telefonszám, e-mail cím
Energetikai tanúsítvány készítéséhez az ingatlan adatainak és az eladó adatainak továbbítása energetikus részére.
Az adatkezelési cél megvalósulásáig, de legfeljebb az adatrögzítéstől számított 5 évig.
Napló értesítő Az ingatlan következő adatai: eladó/bérbeadó ingatlan címe (házszám nélkül)  és helyrajzi száma, ingatlan jellege (pl. családi ház, társasház, telek), vételár/bérleti díj, eladás/bérbeadás időpontja, építés éve, fekvés (belterület, külterület), építési állapot (pl. új, újszerű, felújított, használt, felújítandó, bontandó), telek területe és belső terület (hasznos alapterület), építési mód, komfortfokozat, fűtési mód, szobaszám, ingatlan külső/belső állapota, ingatlanról készült fényképfelvételek, alaprajz. Szükséghez képest az ingatlan egyéb tulajdonságai és műszaki  adatai.
Eladó családi és utónév, telefonszám, e-mail cím
Az eladó/bérbeadó tájékoztatására: az ingatlanközvetítés fontos lépéseit tartalmazó elektronikus napló értesítő küldése.
Az adatkezelési cél megvalósulásáig, de legfeljebb az adatrögzítéstől számított 5 évig.


A táblázatban használt fogalmak:


Ingatlantulajdonos (eladó): Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlantulajdonosa, ill. az ingatlanra vonatkozó vagyoni jog (pl. haszonélvezeti jog) jogosultja, ill. aki az ingatlan közvetítésére az Adatkezelővel megbízási szerződést kötött, valamint ezek meghatalmazottja.

Vevőajánlattevő: Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlanra vételi ajánlatot tett.

MegtekintőOlyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlant megtekintette. 

Egyéb érdeklődő, vevőjelölt: A fentieken túl olyan személy, aki az Adatkezelő ingatlanközvetítési tevékenysége körében az Adatkezelőtől személyesen, telefonon, elektronikus vagy más úton tájékoztatást kér, tőle érdeklődik, ideértve különösen az Adatkezelő megkeresését eladási vagy vételi érdeklődés céljából, ill. aki az Adatkezelőnél ingatlankeresőként jelentkezik. 

Hirdető: Olyan érintett, aki az Profi Ingatlanközvetítő Kft. .hirdetési szolgáltatását igénybe veszi.

Hírlevél feliratkozó: Olyan érintett, aki a honlapon működő hírlevél szolgáltatásra feliratkozott.

eDM levélfeliratkozó: Olyan érintett, aki az Profi Ingatlanközvetítő Kft. . által nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról, már fontos információkról tájékoztató e-mailekre feliratkozott.

Segítőszolgáltatás igénybe vevője: Olyan érintett, aki a honlapon működő valamely segítőszolgáltatást igénybe vette.

Álláshirdetésre jelentkező: A honlapon meghirdetett álláslehetőségre jelentkező érintett.  IV. ADATFELDOLGOZÓINK


A személyes adatai szerverünkön tárolásra kerülnek. A tárhely szolgáltatást adatfeldolgozóként a VÁR-KÖZ Kft.  (Székhely: 1131 Budapest, Kucsma u.13-15. fzst. 50.) Telefon: 06 30 328 6789,  e-mail cím: adatvedelem@lc.hu)  végzi.

Amennyiben a megbízás teljesítésének keretében, külső szolgáltatónál megjelentetett hirdetésben az ingatlanra vonatkozó adatok megjelennek, akkor ezen adatok tekintetében adatfeldolgozó az adott hirdetési felület szolgáltatója.

Egyes ügynökeink, közreműködőink nem munkavállalói státuszban járnak el, ők független vállalkozóként adatfeldolgozói tevékenységet látnak el.


Az Ön adatai továbbítására sor kerülhet az alábbi esetekben:
V. STATISZTIKAI ADATBÁZIS KÉPZÉS, ADATTOVÁBBÍTÁS 


Profi Ingatlanközvetítő Kft.  a Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetségének (MIOSZ) tagja. A MIOSZ kiemelt együttműködő szoftverfejlesztő- és szolgáltató partnere, back office és front office megoldások,valamint a statisztikai és értékesítési adatbázis képzés tekintetében a VÁR-KÖZ Kft.

A hatékonyabb ügyfélkiszolgálás, az értékesítés hatékonyságának növelése érdekében, valamint a megfelelőbb irányár-meghatározás és magas szintű értékbecslési szolgáltatás érdekében statisztikai és értékesítési célból a hirdetések és az ingatlanok adatait a  Profi Ingatlanközvetítő Kft. .megosztja a MIOSZ-szal a VÁR-KÖZ Kft.-vel, és a MIOSZ együttműködő partnereivel. Hirdetés alatt kell érteni azt is, amikor az ingatlanhirdetője ingatlanközvetítésre irányuló szerződés nélkül –közvetlenül, saját tevékenysége útján - kizárólag a hirdetési felületet veszi igénybe.

A MIOSZ adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://www.miosz.hu/adatkezelesi-szabalyzat/